مجوز‌های فعالیت موسسه گویش و دیگر موسسات همکار
 • مجوز فعالیت شعبه سعادت آباد
 • مجوز فعالیت شعبه آپادانا
 • مجوز فعالیت شعبه نورباران
 • مجوز فعالیت شعبه پروین
 • مجوز فعالیت شعبه بهارستان
 • مجوز فعالیت شعبه ملک‌شهر
 • مجوز فعالیت کیان فردای سپاهان (جی)
 • مجوز فعالیت ناهید رخشان (دروازه تهران)
 • مجوز فعالیت مهر کاوش کاوه
 • مجوز فعالیت سیب دانش (آبشار)
 • مجوز فعالیت آوای نقش جهان (باغ قوشخانه)
 • مجوز فعالیت آوای نصف جهان (بلوار کشاورز)
 • مجوز فعالیت کلام بین‌الملل (آتشگاه)
 • مجوز فعالیت سخن گویا (شاهین شهر)