• بهره‌مندی از برترین و مجرب‌‌ترین کادر اساتید زبان جهت کسب بهترین نتیجه آموزشی

  • استفاده از مدرن‌ترین سامانه آموزشی در قالب کلاس‌های هوشمند با تجهیزات آموزشی مرتبط

  • بکارگیری تکنولوژی روز جهت ارتباط و تثبیت آموزش در طی دوره آموزشی در خارج از موسسه

درخواست کار
فراهم نمودن و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت از طریق گزینش دقیق مدرسان کارآمد از جمله تعهدات مؤسسه می باشد. خط مشی و سیاست های انتخابی مؤسسه، گزینش مدرسان با تجربه و با صلاحیت را تضمین می نماید.
متقاضیان می بایست مراحل زیر را سپری نمایند
  • 1- تکمیل اینترنتی فرم تقاضا.
  • 2- پس از دریافت فرم تکمیل شده، متقاضی جهت انجام آزمون کتبی فرا خوانده می شود.
  • 3- در صورت کسب نمره مورد نیاز، آزمون مصاحبه برگزار خواهد شد.
  • 4- پس از گذراندن مصاحبه، متقاضی در دوره مربوطه شرکت می نمایند.
  • 5- پس از اتمام دوره، متقاضی یکی از بخش های زبانی (نکات گرامری، مکالمه، واژگان و یا بخشی از یک متن) را به صورت نمونه تدریس می نماید و متقاضیان بخش اداری نیز بایستی دوره کار آموزشی را بگذرانند.
  • 6- از متقاضیانی که عملکرد قابل قبولی داشته باشند جهت همکاری با سیستم آموزشی دعوت خواهد شد.
تکمیل و ارسال فرم ها