استعلام دوره‌‌های آموزشی
فرم درخواست استعلام
توضیحات درخواست استعلام دوره‌های گذرانده فراگیر درخواست استعلام دوره‌های گذرانده فراگیر برای سازمان‌هایی طراحی شده است که می‌خواهند نسبت به وضعیت آموزشی و هزینه‌های دریافتی دوره مورد نظرشان از موسسه گویش استعلام نمایند ، سازمان مربوطه با وارد کردن نام خود و کد‌ملی فراگیر و شماره قبض ثبت‌نام مرتبط با دوره مورد نظر در هر زمان می‌توانند استعلام رسمی و قابل استناد موسسه را از طریق این فرم دریافت کنند. قبض و نام سازمان درخواست کننده به همراه زمان درخواست و آدرس IP درخواست‌کننده جهت بررسی‌های کیفی موسسه ذخیره خواهد شد.